Privacyverklaring

Wilt u gebruik maken van de diensten van de Verhuurcommissie.nl? We vragen u in dat geval om een aantal gegevens. Deze (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor de administratie en dienstverlening van Verhuurcommissie.nl.

Dit is de Privacyverklaring van Verhuurcommissie.nl, gevestigd in Amsterdam, KvK-nummer 69405573.

Verhuurcommissie.nl gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe Verhuurcommissie.nl dit doet. Door het bezoeken van de website gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens conform de voorschriften van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee een individu te identificeren is. Te denken valt aan naam, adres, woonplaats, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer.
 

Verwerking persoonsgegevens
Indien u de website van Verhuurcommissie.nl bezoekt en gebruik maakt van diensten van Verhuurcommissie.nl, verschaft u persoonsgegevens aan Verhuurcommissie.nl. Zo verwerkt Verhuurcommissie.nl persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en de uitvoer van de aangeboden diensten op onze website.

Daarnaast kan Verhuurcommissie.nl u telefonisch, per post, e-mail of social media informeren over haar eigen activiteiten, diensten, producten en promotionele acties. Deze berichten kunnen ook betrekking hebben op activiteiten, diensten, producten en promotionele acties van derde partijen waaraan Verhuurcommissie.nl haar medewerking verleent of, nadat u hier toestemming voor hebt gegeven, die relevant voor u kunnen zijn.

Verhuurcommissie.nl gebruikt uw e-mailadres voor custom audience targeting via Facebook. Verhuurcommissie.nl maakt een custom audience groep aan door e-mailadressen te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien.

Indien u geen (digitale) brieven, nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, niet meer telefonisch benaderd wilt worden of geen deel uit wilt maken van een custom audience advertising tool, kunt u dit op ieder moment aangeven via het volgende e-mailadres: info@verhuurcommissie.nl.
 

Internet en cookies
De website van Verhuurcommissie.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een soort pakketje dat in een browser wordt geplaatst en waarin informatie wordt verzameld over instellingen, bezochte websites en aangeklikte onderdelen op websites.

Verhuurcommissie.nl gebruikt cookies voor de behandeling van aanvragen, maar ook om het gedrag van bezoekers van haar website te kunnen analyseren. Gegevens die via cookies worden verzameld, worden slechts anoniem gebruikt door Verhuurcommissie.nl.

Verhuurcommissie.nl maakt onder andere gebruik van de volgende cookies: • Google Analytics t.b.v. statistieken website • Deelname aan poll

De analyse door Google Analytics is, zoals de AVG vereist, geanonimiseerd. Dit is onder andere gedaan door het maskeren van het IP-adres van de websitebezoekers. In de verwerkingsovereenkomst met Google staat dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.
 

Beveiliging en bewaartermijn
Verhuurcommissie.nl gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Verhuurcommissie.nl ervoor dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn, hebben slechts geautoriseerde personen binnen dan wel gerelateerd aan de Verhuurcommissie.nl toegang tot persoonsgegevens, is met deze personen en/of instanties een geheimhoudingsovereenkomst gesloten en zijn aangewezen personen en/of instanties verantwoordelijk toe te zien op de naleving van privacywetgeving binnen Verhuurcommissie.nl.

Daarnaast bewaart Verhuurcommissie.nl persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Wel kunnen persoonsgegevens eventueel langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden. Verhuurcommissie.nl treft de nodige voorzieningen om te verzekeren dat persoonsgegevens uitsluitend voor dit specifieke doel worden gebruikt.
 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen
Verhuurcommissie.nl kan persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen, die Verhuurcommissie.nl inschakelt in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden zullen persoonsgegevens alleen verwerken ten behoeve van Verhuurcommissie.nl.

Een voorbeeld van het inschakelen van een derde partij door Verhuurcommissie.nl is het inschakelen van Datachecker B.V. en Buckaroo B.V.. Deze bedrijven gebruiken deze gegevens om in opdracht van Verhuurcommissie.nl. In dit kader kan er(telefonisch) contact met u worden opgenomen.

Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven kan Verhuurcommissie.nl daarnaast contactgegevens die u via de website of via een formulier van Verhuurcommissie.nl hebt ingevuld delen met aan Verhuurcommissie.nl gerelateerde makelaars, advocaten en juristen.

Voor zover Verhuurcommissie.nl aan derden persoonsgegevens verstrekt, doet zij dit met inachtneming van de relevante privacywetgeving.

Zonder uw toestemming zal Verhuurcommissie.nl persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.
 

Uw rechten
Indien u een overzicht wenst van de persoonsgegevens die Verhuurcommissie.nl over u verwerkt, dan kunt u een verzoek tot inzage samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, sturen naar e-mailadres info@verhuurcommissie.nl.

Indien uw gegevens niet blijken te kloppen of u anderszins bezwaren hebt tegen het verwerken van betreffende persoonsgegevens door Verhuurcommissie.nl, kunt u Verhuurcommissie.nl verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw verzoek sturen naar e-mailadres info@verhuurcommissie.nl.

Indien u niet langer wenst dat persoonsgegevens door Verhuurcommissie.nl voor marketingdoeleinden worden gebruikt, kunt u dit aan Verhuurcommissie.nl kenbaar maken door hiertoe een verzoek te sturen naar e-mailadres info@verhuurcommissie.nl.
 

Wijzigingen in Privacyverklaring
Verhuurcommissie.nl behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. U wordt verzocht deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.


Versie 2018