De Verhuurcommissie.nl woon-encyclopedie

Verhuurcommissie.nl is een initiatief die een bijdrage levert op het gebied van informatievoorziening omtrent de woningmarkt. Alle mogelijk informatie die van belang is hebben wij geprobeerd te bundelen. Daar hoort ook een begrippenlijst bij die een mogelijke aanvulling geeft op de andere beschikbare informatie op dit platform.

Laatst gewijzigd: 9 mei 2017 
 

 • AANBOD: beschikbare woningen voor de verhuur danwel verkoop
   
 • AANHUURBEMIDDELING: bemiddeling in de aanhuur van woningen
   
 • AANHUURMAKELAAR: makelaar die in opdracht werkt van de woningzoekende
   
 • AANKOOP-, VERKOOP- EN FINANCIERINGSKOSTEN: Bij aankoop-, verkoop- en financieringskosten gaat het om kosten die u heeft gemaakt voor de aankoop en/of verkoop van de woning, zoals makelaarskosten, overdrachtsbelasting en notariskosten in verband met de overdracht. Kosten die u heeft gemaakt voor het verkrijgen van een geldlening (de financieringskosten), zoals afsluitprovisie en notariskosten voor de hypotheekakte, vallen niet onder de aankoop- en verkoopkosten. De financieringskosten kunt u meestal in de aangifte aftrekken.
   
 • AANKOOPBEMIDDELING: bemiddeling in de aankoop van woningen
    
 • AANKOOPMAKELAAR: makelaar die in opdracht werkt van de woningzoekende
   
 • AANKOOPOPDRACHT: Een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen. De inhoud van de opdracht (welke diensten in deze opdracht zijn inbegrepen) hangt af van wat makelaar en de opdrachtgever met elkaar afspreken.
   
 • AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING: Gedekt is de door een verzekerde veroorzaakte schade waarvoor deze als particulier persoon wettelijk aansprakelijk is. Hieronder valt dus niet de aansprakelijkheid die verband houdt met het uitoefenen van een beroep of bedrijf of het verrichten van betaalde werkzaamheden. Een uitzondering geldt voor de werkzaamheden van huispersoneel (zie hiervoor) en voor werkzaamheden die kinderen tijdens studie (stage!), vrije tijd of vakantie uitvoeren. Hiervoor is wel dekking. Onder de dekking vallen ook de aansprakelijkheid voor schade door (huis)-dieren en de aansprakelijkheid als huiseigenaar voor de eigen woning en een binnen Europa gelegen tweede woning, recreatiewoning of stacaravan die niet uitsluitend voor de verhuur bestemd is.
   
 • AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK: Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald en geen aflossing. Gevolg hiervan is dat dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks gelijk blijft. Aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd uit de verkoop van de woning of met gespaard kapitaal uit verzekering of belegging. Deze hypotheekvorm wordt vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm of wanneer er sprake is van een cliënt die eigen geld kan inbrengen. De gemiddelde maximaal mogelijke aflossingsvrije hypotheek ligt rond 75% van de executiewaarde (dus zo'n 60% van de vrije verkoopwaarde). Sommige geld verstrekkers accepteren tot 100%. U moet dus vaak eigen geld inbrengen. Een overlijdensrisicoverzekering is bij sommige geld verstrekkers verplicht. Mocht u tussentijds komen te overlijden, dan kan de hypotheek worden afgelost door de verzekering.
   
 • ALGEMENE VOORWAARDEN: voorwaarden waarvan uit een bedrijf werkt
   
 • APPARTEMENT: Een woning in een groter gebouw zoals een flat of portiekwoning noemen we een appartement. Het kenmerkende aan een appartement is dat die maar één verdieping heeft. Woon je in een woning die uit meerdere verdiepingen bestaat en de woning bevindt zich in een gebouw, dan woon je in een maisonnette. Een appartement die maar uit één kamer bestaat, noemen we een studio.
   
 • APPARTEMENTSRECHT: Bij een gebouw dat bestaat uit appartementen, hoort ook het appartementsrecht. De appartementen zijn juridisch gesplitst. Onder het appartementsrecht valt het aandeel op de goederen die betrokken zijn bij die splitsing, het uitsluitend gebruiksrecht op een privé-gedeelte en het verplichte lidmaatschap van een Vereniging van Eigenaars (VVE). Via de VVE worden de servicekosten geregeld. De maandelijkse bijdrage aan de VVE houdt in dat kosten voor bijvoorbeeld de lift, onderhoud in het algemeen, het dak, het rioolsysteem en de tuin worden verdeeld tussen de verschillende eigenaren van de appartementen in het gebouw.
   
 • BANKGARANTIE: Een garantieverklaring van een Nederlandse bankinstelling. Door deze garantieverklaring garandeert de bank dat de koper zijn verplichtingen voortvloeiende uit de koopakte zal nakomen voor het bedrag dat vernoemd is. Meestal wil de verkoper 10% van het verkoopbedrag als zekerheid. In plaats van te betalen in contanten kunt u ook een bankgarantie geven.
   
 • BEDENKTIJD: Na het sluiten van de koopovereenkomst heeft de koper een wettelijke bedenktijd van drie dagen. De bedenktijd gaat in nadat de koper en de verkoper de koopakte hebben ondertekend en de koper (een kopie van) de akte heeft ontvangen.
   
 • BEDRIJFSGEBOUW: Gebouw dat bestemd is om daarin een bedrijf uit te oefenen.
   
 • BEDRIJFSRUIMTE: kantoorpand, winkelpand, bedrijfspand
            
 • BEHEER: de controle voeren over onroerend goed
 •                 
 • BELEGGINGEN: investeren in onroerend goed met winstoogmerk
 •          
 • BELEGGINGSHYPOTHEEK: Een beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een effectendepot. De lening wordt aan het einde van de looptijd afgelost met de opgebouwde waarde uit het depot. Deze hypotheek vorm wordt gekenmerkt door de mogelijkheid van hoge rendementen, gecombineerd met de rente aftrek. De rendementen van een effectendepot ontwikkelen zich minder stabiel dan de rendementen in een levensverzekering. De gemiddelde rendementsverwachting bij een lange looptijd is echter hoger. Voordelen beleggingshypotheek; lage netto lasten, veel vrijheid, extra inleg of opname mogelijk, fiscaal aantrekkelijk, rente-aftrek gedurende de hele looptijd is maximaal, mee financieren van eenmalige storting mogelijk, niet afhankelijk van verzekeringsbeperkingen, kans op hoger rendement, de verzekeringnemer bepaalt in zekere mate zelf hoe zijn premies worden belegd, de bruto-en nettolasten blijven constant (bij gelijkblijvende rente).
   
 • BELEGGINSPAND: Gebouw dat dient als beleggingsobject.
   
 • BEMIDDELINGSOVEREENKOMST: overeenkomst tot bemiddeling van opdrachtgevers
   
 • BEMIDDELINGSVOORWAARDEN: voorwaarden die van toepassing zijn op de bemiddelingsovereenkomst
   
 • BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING: Een verzekering die makelaars en hypotheek/assurantie adviseurs hebben afgesloten ten behoeve van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten of verzuimen die begaan worden bij de uitoefening van hun beroep.
   
 • BESTEK: Een nauwkeurige beschrijving van een werk, samen met de te gebruiken materialen, de voorwaarden en de kwaliteitseisen en de bouwtekeningen. Op het bestek is de aannemingsovereenkomst gebaseerd. Het is ook nodig voor de controle van de kwaliteit van de bouw.
   
 • BESTEMMINGSPLAN: Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden, dat bindend is voor burgers. Het bestaat uit een plankaart, bebouwingsvoorschriften, toelichting en een exploitatieopzet. Op de plankaart kan een koper bekijken welke bestemming het perceel heeft dat de koper gaat kopen. In de bebouwingsvoorschriften staan bouwmogelijkheden en bestemmingen in dat gebied aangegeven en verder omschreven, bijvoorbeeld goothoogten, inhoud van de bouwwerken, rooilijnen, bebouwingsintensiteit etc. bevolkingsregister: Iedereen is wettelijk verplicht om zich in het bevolkingsregister in te schrijven op het adres van zijn of haar hoofdverblijf. Als U recht hebt op huurtoeslag, zorgt U dan in ieder geval dat U zich binnen 5 werkdagen over laat schrijven. Als U langer wacht met overschrijven, dan loopt U het risico dat U huurtoeslag misloopt.
   
 • BLOKVERWARMING: Centrale verwarming van een aantal woningen, bijvoorbeeld in een flatgebouw, vanuit één ketelhuis. Bij blokverwarming is dus sprake van collectieve afname van aardgas voor warmte-opwekking voor individuele ruimteverwarming. Dit verbruik van aardgas wordt volledig in de regulerende energiebelasting betrokken. Voor blokverwarming berekenen energiedistributiebedrijven de afnemers een warmteprijs die is gebaseerd op het kleinverbruikerstarief. Dit terwijl bij een verbruik boven 170.000 m3 gas de distributiebedrijven aan Gasunie het (lagere) grootverbruikerstarief betalen.
   
 • BOD: Een bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod behoren.
   
 • BOUWDEPOT: Nieuwbouwwoningen worden in termijnen betaald; over het algemeen betaalt u bij de notaris eerst de grond en naarmate de bouw vordert de resterende bouwtermijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop van de grond voor het gehele bedrag afgesloten en in een bouwdepot geplaatst. Uit dit bouwdepot worden de termijnen betaald. U ontvangt rente over dit bedrag, maar deze is vaak lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald.
   
 • BOG (BEDRIJFS ONROEREND GOED): onroerend goed bestemd voor bedrijfsactiviteiten
   
 • BORGSOM: Een waarborgsom voor de verhuurder. Verhuurder heeft daarmee de garantie dat indien het pand na afloop is beschadigd, de beschadigingen met het geld van de borg kunnen worden betaald. Tevens kan de borg dienen indien de huurder een huurachterstand heeft. De verhuurder is verplicht de borg terug te betalen indien na afloop geen problemen zijn geconstateerd.
   
 • BRANCHEBEPERKING: Een branchebeperking houdt in dat er in het huurcontract van een eerdere huurder een bepaling is opgenomen waarin staat dat de volgende huurder van het pand niet in dezelfde branche actief mag zijn.
   
 • BRUTO HUUR: De bruto huur is de huur die maandelijks betaald wordt. Hierin zijn naast de netto huur ook de servicekosten en stookkosten opgenomen.
   
 • BUNGALOW: Een bungalow is een woning, soms een recreatiewoning, bestaande uit een enkele woon-en slaap-oppervlakte op de begane grond. Wanneer er één kamer zich op een tweede woonlaag bevindt valt dit type bouw ook nog onder het begrip bungalow, vaak semi-bungalow genoemd. Er worden de laatste jaren veel bungalowparken gebouwd. De bungalows doen dan dienst als recreatiewoningen. De meeste bungalowparken hebben gemeenschappelijke paden en parkeerplaatsen. Soms zijn er meer faciliteiten die onder gezamenlijk eigendom vallen. Het onderhoud is dan ondergebracht in een Vereniging van Eigenaren (VvE). De besturen van deze verenigingen kunnen rechtshandelingen plegen en contracten sluiten waaraan de individuele leden wettelijk gebonden zijn. Bij het kopen van een bungalow op een bungalowpark vormt zo'n VvE soms een onverwacht hoge extra vaste uitgave.
   
 • CANON: de aftrekbare, periodieke, gemeentelijke, heffing op grond dat in erfpacht is uitgegeven.
   
 • CASCO WONING: hiermee wordt aangegeven de dragende constructie van een huis plus de buitenafwerking. Het huis is wind- en waterdicht, maar de binnenafwerking moet nog gebeuren.
   
 • CERTIFICERING: Iedereen mag zich makelaar noemen, maar alleen als aan bepaalde vakbekwaamheidseisen is voldaan, kan een makelaar zich officieel door KEMA laten certificeren. Alleen VastgoedCert gecertificeerde makelaars kunnen lid worden van de NVM vakgroep
 •                
 • CONVECTORPUT: Dit is een verwarmingselement dat in een smalle ruimte onder het vloeroppervlak is aangebracht.
   
 • COURTAGE: voor het verrichten van diensten in een opdracht bent u aan de makelaar een overeengekomen geldbedrag verschuldigd.
   
 • CSED: De Commissie Sociaal-Economische Deskundigen (CSED) is een zelfstandig werkende commissie. Zij verschilt van andere SER-commissies en -werkgroepen doordat zij louter uit onafhankelijke leden bestaat. Ook is de commissie zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de CSED-rapporten. De CSED-rapporten zijn bedoeld voor de SER, om de discussies in de raad en zijn commissies en werkgroepen te helpen voeren. Verder zijn ze bedoeld voor de publieke meningsvorming over hoe het sociaal-economisch beleid het beste te voeren valt.
   
 • DEREGULERING: Het verminderen van officiële regelingen, wetten en bemoeienissen van overheidswege.
   
 • DOORZONWONING: Een doorzonwoning is de aanduiding voor een woning die veel gebouwd werd in Nederland in de tweede helft van de twintigste eeuw. De naam is afgeleid van het feit dat de woonkamer over de gehele diepte van het huis doorloopt. De woonkamer heeft dan ook twee ramen, zodat de zon door de hele kamer kan schijnen. Naast de woonkamer ligt over het algemeen een halletje met een trap naar de verdieping achter de voordeur, een gang met toegang tot het toilet, en een gesloten keuken. Op de eerste verdieping van de woning een aantal slaapkamers.
   
 • EENGEZINSWONING: een ééngezinswoning is een woningtype dat bedoeld is voor bewoning door één persoon en zijn/haar eventuele gezin.
   
 • EIGENDOMSAKTE: Een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte. U ontvangt een eigendomsakte van de notaris, dit is tevens het eigendomsbewijs van uw huis.
   
 • EIGENWONINGRESERVE: De eigenwoningreserve is het bedrag waarvoor u geen eigenwoningschuld kunt aangaan als u een andere eigen woning koopt. De eigenwoningreserve is dus het bedrag dat ‘verplicht’ moet worden gebruikt voor de aankoop van de eigen woning. Als de eigenwoningreserve positief is, kunt u voor dit bedrag geen eigenwoningschuld aangaan als u een andere eigen woning koopt. Als de eigenwoningreserve nul of negatief is, heeft de eigenwoningreserve geen invloed op de eigenwoningschuld. De eigenwoningreserve neemt toe met de overwaarde van een verkochte eigen woning.
   
 • EIGENWONINGSCHULD: De eigenwoningschuld is het bedrag van de lening(en) voor de eigen woning. De rente die u betaalt over deze lening(en), mag u aftrekken in box 1. Het gaat om de (hypotheek)schuld die u heeft afgesloten voor de aankoop(kosten), voor verbouwing en onderhoud van de eigen woning en/of voor de afkoop van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming. De rente over die schuld kunt u in principe aftrekken als kosten van de eigen woning in box 1.
   
 • ERFPACHT: recht om een onroerende zaak, een stuk grond van iemand (bijvoorbeeld de gemeente) anders te gebruiken tegen betaling van een canon (een vast bedrag per maand of per jaar).
   
 • ETAGE: een etage of verdieping is een laag van een gebouw.
   
 • EXECUTIEWAARDE: vrij van huur en gebruik, de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen openbare verkoop.
   
 • EXPAT: iemand die gedurende lange tijd in het buitenland werkt     
 •                         
 • FLAT: een flat is een gebouw met meerdere woonlagen (etages).
   
 • FUNDA: De internetsite (www.funda.nl) waarop de woningen staan die door NVM-makelaars worden verkocht.
   
 • GARANTIE INSTITUUT WONINGBOUW (GIW): Het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) is in 1975 opgericht en heeft als doel om de kwaliteit van nieuwbouw koopwoningen te stimuleren en om het vertrouwen tussen kopers van nieuwbouwwoningen en bouwondernemers te bevorderen. Het GIW stelt daarvoor regelgeving op, in overleg met vertegenwoordigers van consumenten organisaties, van de bouwondernemers en van de Nederlandse gemeenten. De koper van een nieuwbouw koopwoning die wordt gebouwd met GIW-garantie, is verzekerd van de kwaliteit van het woningbouwplan en van een betrouwbare bouwondernemer. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan, dan biedt het GIW-waarborgcertificaat bescherming. Dat betekent op de eerste plaats dat partijen gebruik kunnen maken van een laagdrempelige geschillenregeling. En als het nodig is kan de koper aanspraak maken op de financiële waarborg van de GIW-regeling ingeval van gebreken aan de woning of bij insolventie van de bouwondernemer. Het overgrote deel van de nieuwbouw koopwoningen in ons land wordt gebouwd met GIW-garantie. gebruiksoppervlakte: De gebruiksoppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de scheidingsmuren (dragende muren, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Uitsluitend verwarmde gebieden tellen mee in de berekening.
   
 • GELIBERALISEERDE HUURPRIJZEN: de huurprijs van uw woning is in twee gevallen geliberaliseerd. Allereerst als u op of na 1 juli 1994 een woning bent gaan bewonen met een huurprijs boven de toen geldende huursubsidiegrens. Daarnaast als u huurder bent van een zelfstandige nieuwbouwwoning (dus geen kamer) die op of na 1 juli 1989 voor het eerst bewoond is met een huurprijs boven de huursubsidiegrens van het betreffende jaar. De huursubsidiegrens wordt ieder jaar op 1 juli aangepast. In 2012 lag die grens op 664,66 euro, wat ook de grens is om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Alle huurprijzen boven deze grens vallen dus onder geliberaliseerde huur. Alle huurprijzen die lager zijn, vallen normaliter onder sociale huur.
   
 • GELIBERALISEERDE HUURWONING: Een huurwoning waarbij de huur volgens het puntenstelsel hoger mag zijn dan een bepaald maximum. Voor een geliberaliseerde huurwoning is er geen maximale huurprijs.
   
 • GEREGISTREERD PARTNERSCHAP: Partners van gelijk of verschillend geslacht kunnen hun relatie officieel laten erkennen d.m.v. een geregistreerd partnerschap. Dit kan door het partnerschap te laten registreren bij de burgerlijke stand. De fiscale positie van personen in een geregistreerd partnerschap is gelijk aan die van gehuwden.
   
 • GROENE STROOM: Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. Er zijn verschillende manieren waarop groene stroom opgewekt kan worden, met behulp van bijvoorbeeld wind, met windturbines waterturbines die werken bij een sluis in een rivier het verbranden van biomassa, bijvoorbeeld snoeiafval of afvalhout uit de bouw ofindustrie zonne-energie, zonnestroom, het verbranden van afval in afvalverbrandingsinstallaties, geothermische energie, golfslag-energie (in ontwikkeling) getijdenenergie. De komende 20 tot 30 jaar zijn windmolens de enige techniek waarmee veel groene stroom is op te wekken. Bijna alle deskundigen spreken de verwachting uit dat elektriciteit uit de zon, met zonnepanelen, nog wel 20 tot 30 jaar op zich zal laten wachten. Zo lang duurt het voordat de zonnepanelen goedkoop genoeg zijn geworden om de stroom in prijs te laten concurreren met stroom uit wind of gewone centrales die aardgas, steenkool of biomassa verstoken. In 2007 voorspelden Europese deskundigen dat zonnestroom vanaf 2015 of 2017 volledig kan concurreren met marktprijzen van conventioneel opgewekte elektriciteit. Groene stroom kan ook uit ouderwetse centrales komen. Daarin wordt vooral aardgas of steenkool verstookt. Als door de steenkool een deel biomassa wordt bijgemengd, mag een deel van de stroom als groene stroom worden verkocht. Het idee achter groene stroom is dat daarmee de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere schadelijke emissies (NOx, SO2, roet, …) wordt verminderd. Daardoor neemt het broeikaseffect niet langer toe. Daar groene stroom onuitputtelijk is, zal het ook beschikbaar zijn voor de volgende generaties. Dit is niet zomaar het geval voor organische brandstoffen.
   
 • GRONDWARMTE: Grondwarmte of geothermische energie is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen de aardoppervlakte en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Vooral in vulkanische streken (IJsland) liggen die op zo geringe diepte dat winning economisch lonend mogelijk is. Ook in Nederland en België is deze techniek in opkomst, met name voor de temperatuurregeling in gebouwen.
   
 • HUIS: er bestaan drie types huizen naar de manier van bouwen, namelijk (1) vrijstaande huizen, (2) huizen die aan één ander huis zijn vastgebouwd. Dit heet 'twee onder één kap', (3) huizen die aan twee zijden aan een ander huis zijn vastgebouwd. Dit wordt meestal een rijtjeshuis genoemd.
   
 • HUISVESTINGSVERGUNNING: Een vergunning die een huurder soms nodig heeft om in een goedkope woning te mogen wonen. Op deze manier controleert de gemeente de verdeling van goedkope woningen. De huisvestigingsvergunning kan aangevraagd worden bij de betreffende gemeente.
   
 • HUURBEDING: In bijna alle hypotheekakten staat een standaardbepaling, waardoor het verboden is om zonder schriftelijke toestemming van de bank het huis te verhuren of te verpachten. Dit heet een huurbeding.
   
 • HUURBESCHERMING: Huurbescherming betekent dat als de verhuurder de huur opzegt en de huurder het daar niet mee eens is, de verhuurder altijd naar de rechter moet om de huurder eruit te krijgen. Zolang de rechter niet heeft beslist dat de huurder het huis uit moet, loopt de huurovereenkomst gewoon door. Huurbescherming is van toepassing op woonruimte en op detailhandel-bedrijfsruimte.
   
 • HUURDER: Met verwijzingen naar het Burgerlijk Wetboek; A. Voldoen van de huurprijs (art. 7;212 BW), het gaat hierbij om een fatale termijn (art. 6;83 sub a BW), waarbij het verzuim automatisch intreedt zonder voorafgaande ingebrekestelling (aanmaning), tenzij de betalingstermijn een andere strekking heeft. De huurder hoeft dus niet eerst herinnerd te worden aan zijn huurachterstand. Huurverplichtingen zijn namelijk "voortdurend" van aard en moeten per termijn betaald worden (meestal maandelijks) en daarom levert het niet op tijd betalen van de huur al verzuim op, zonder dat eerst een ingebrekestelling vereist is. Dit blijkt ook uit het arrest van de Hoge Raad van 11 januari 2002 inzake Schwarz/Gnjatovic, RvdW (Rechtspraak van de Week) 2002,14/NJ 2003,255 ([1]).
   
 • HUURPAND: Een woning of bedrijfsruimte die in eigendom is bij een verhuurder (een particulier, belegger of een woningbouwvereniging), die een overeenkomst van verhuur en huur (meestal vastgelegd in een huurcontract) heeft gesloten met de gebruiker van het huurpand die daarvoor maandelijks huur betaalt.
   
 • HUUROVEREENKOMST: De huurovereenkomst wordt geregeld in titel 5 van Boek 9 van het Burgerlijk Wetboek. Boek 7 behandelt de bijzondere overeenkomsten. Dat betekent dat ook de algemene regels voor de overeenkomst in boek 6 van belang zijn voor de huurovereenkomst. De wettelijke regeling is recent gewijzigd, maar bij die wijziging zijn geen grote veranderingen doorgevoerd.

  Definitie huurovereenkomst (art. 7:201 B.W.): Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Van huur is sprake als de ene partij: de verhuurder het gebruik van een zaak verstrekt aan de andere partij: de huurder die daarvoor een tegenprestatie moet betalen. De wet maakt hierbij uitdrukkelijk een uitzondering voor de pacht. De pachtovereenkomst voldoet volledig aan de definitie van de huurovereenkomst, maar omdat de wetgever voor pacht een aparte regeling nodig vond valt die niet onder de huurovereenkomst.

  Voor de vraag of een bepaalde overeenkomst een huurovereenkomst is of niet is uiteindelijk doorslaggevend of de overeenkomst voldoet aan de wettelijke definitie. Partijen kunnen bijvoorbeeld spreken over lease, als die lease-overeenkomst voldoet aan de definitie van de huurovereenkomst dan is het ook een huurovereenkomst.

   
 • HUURRECHT: de huurovereenkomst wordt geregeld in titel 5 van Boek 9 van het Burgerlijk Wetboek. Boek 7 behandelt de bijzondere overeenkomsten. Dat betekent dat ook de algemene regels voor de overeenkomst in boek 6 van belang zijn voor de huurovereenkomst.
   
 • HUURTOESLAG: Een toeslag die de huurder kan aanvragen als de huur in verhouding tot het inkomen van de huurder te hoog is. Het is een financiële tegemoetkoming van de overheid in de kosten van een huurwoning. Tot 1 januari 2006 heette huurtoeslag nog huursubsidie.
   
 • HUURVERHOGING: De jaarlijkse huurverhoging kunnen verhuurder en huurder onderling afspreken.
   
 • HUURWAARDEFORFAIT: Het bedrag dat u als eigenaar van een woning bij uw inkomen in uw belastingaangifte moet tellen. De huurwaarde bedraagt een bepaald (vast) percentage van de WOZ waarde. Eigenwoning forfait is de huur die u uitspaart omdat u in een eigen huis woont, wordt door de fiscus gezien als inkomen. Over dit fictieve inkomen, het eigen woningforfait, betaalt u inkomstenbelasting.
   
 • HUURWET: De huurwet is een bijzonder uitgebreide wet.
Met de term huurwet wordt de wet van 20 februari 1991 bedoeld.
De nieuwe wet van 13 april 1997 wijzigt sommige bepalingen van de wet van 20 februari 1991.
   
 • HUURWONING: woning die bestemd is voor de verhuur
 •       
 • HYPOTHEEKAKTE: in dit document worden afspraken weergegeven tussen koper en financieringsinstelling met betrekking tot de hypotheek
   
 • HYPOTHEEKGEVER: huiseigenaar. Het huis wordt als onderpand gegeven
   
 • HYPOTHEEKNEMER: degene die het huis als onderpand aanvaardt (hypotheekinstelling).
   
 • HYPOTHEEKRENTEAFTREK: De hypotheekrenteaftrek is door de overheid in het leven geroepen om het eigen woningbezit in Nederland te stimuleren. Hypotheekrenteaftrek is een belastingvoordeel voor eigenwoningbezitters.Via deze regeling kun je, onder bepaalde voorwaarden, de door jou betaalde hypotheekrente op je hypotheekschuld aftrekken voor de inkomstenbelasting. De mogelijkheid om de betaalde hypotheekrente af te trekken bestaat al heel lang; de wet inkomstenbelasting 1914 kende al een bepaling die enigszins vergelijkbaar is met de huidige regeling. Nederland is daarin niet de enige: ook landen als Zweden, Noorwegen, Engeland en zels de Verenigde Staten kennen, of kenden, een soortgelijke aftrekpost. Nederland is echter wel het enige land in Europa waar de hypotheekrenteaftrek nog in een dergelijk omvangrijke mate aanwezig is.
   
 • INBOEDELVERZEKERING: Een inboedelverzekering is een verzekering tegen schade die men aan de inboedel (of; huisraad) op kan lopen. Een inboedelverzekering is een schadeverzekering en wordt ingedeeld onder de brandverzekeringen. Tussen de inboedelverzekeringen van de diverse verzekeraars bestaan inhoudelijke verschillen. Deze verschillen zijn vaak klein, zodat het goed mogelijk is een algemene omschrijving van een inboedelverzekering te geven. De inboedel is alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren.
   
 • INBOEDELWAARDEMETER: Garantie tegen onderverzekering. Dit houdt in dat de verzekeraar bij schade geen beroep zal doen op eventuele onderverzekering.
   
 • INHOUD BEDRIJFSRUIMTE: Bruto inhoud (lengte x breedte x hoogte) met gebruikmaking van buitenwerkse maten.
   
 • INHOUD WONING: Bruto inhoud (lengte x breedte x hoogte) met gebruikmaking van buitenwerkse maten.
   
 • INSTAPRENTE: Een startrente of instaprente is een tijdelijke, meestal lage hypotheekrente (1 of 2 jaar). Tijdens deze renteperiode mag u de rente kostenloos omzetten of vastzetten voor een bepaalde periode en hypotheekrente tarief. Deze vorm van rente kan meestal alleen bij een nieuwe hypotheek gekozen worden. Een instaprente kan interessant zijn als u verwacht dat de hypotheekrente nog verder gaat dalen, en u dus even af wilt wachten voor u de hypotheek voor langere tijd vastlegt. Verwacht u bijvoorbeeld dat de rente binnen een jaar flink zal gaan dalen, dan is een instaprente een goed idee omdat u dan uw hypotheek een jaar later tegen een veel gunstiger rentetarief kunt vastzetten.
   
 • KACHEL: Het verschil tussen een haard en een kachel is dat de kachel zich bevindt voor en niet in de schoorsteenopening zoals een haard.
   
 • KADASTER: het kadaster geeft weer, in welke stukken de grond in Nederland verdeeld is en aan wie elk van deze grond toebehoort.
   
 • KALE HUURPRIJS: De huur per maand zonder servicekosten en eventuele stookkosten.
   
 • KANTOORPAND: Bedrijfsruimte geschikt voor vooral administratief werk.
   
 • KOOPAKTE: een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd.
   
 • KOOPOVEREENKOMST: een koopovereenkomst, met een ouderwetse term ook wel aangeduid als overeenkomst van verkoop en koop, is een overeenkomst, waarbij de koper een koopprijs betaalt aan de verkoper, die op zijn beurt de eigendom van een goed overdraagt aan de koper.
   
 • KOOPWONING: woning die bestemd is voor de verkoop
 •                    
 • KOSTEN KOPER: bij bestaande huizen wordt vaak de term 'kosten koper' gehanteerd. Dit betekent, dat de overdrachtskosten (overdrachtsbelasting en de notariskosten voor het opstellen van de overdrachtsakte) voor rekening van de koper komen.
   
 • KREDIETWAARDIGHEID De mate waarin een persoon of onderneming openstaande schulden kan vereffenen met eigen middelen
   
 • LEEGSTANDSWET: op basis van de Leegstandswet kan een woning tijdelijk worden verhuurd.
   
 • LEEGSTANDSHEFFING: De leegstandsheffing of 'krotbelasting' heet voluit 'Heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van woningen en/of gebouwen'. Met deze heffing wou de overheid iets doen aan de leegstand en verkrotting van gebouwen en de verloedering van buurten en steden. De belasting is gericht op: ongeschikte en/of onbewoonbaar verklaarde woningen en op verwaarloosde gebouwen en/of woningen
   
 • LEVERING: De levering is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij het overdragen van de sleutels.
   
 • LEVENHYPOTHEEK: De levenhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een levensverzekering (kapitaalverzekering). De lening wordt aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden van de verzekerde(n) afgelost met de uitkering uit de levensverzekering. Bij deze vorm wordt belasting vrij vermogen opgebouwd en geprofiteerd van de rente aftrek.
   
 • LICHTSTRAAT: Een systeem van ruiten in een framewerk dat ervoor zorgt dat er via het dak voldoende daglicht naar binnen kan komen.
   
 • LIJFRENTE HYPOTHEEK: De lijfrentehypotheek is een combinatie van een lening met een aanvullende voorziening voor uw oude dag. Deze aanvullende voorziening is een lijfrenteverzekering. Naast de hypotheekrente die u betaald heeft, kunt u ook de premie voor de lijfrenteverzekering van uw belastbaar inkomen aftrekken. Uit de lijfrenteverzekering ontvangt u vanaf de afgesproken einddatum periodieke uitkeringen. Deze uitkeringen zijn wél belast. Met de uitkeringen kunt u de hypotheekrente blijven betalen en eventueel uw pensioen aanvullen. U lost de hypotheek pas geheel of gedeeltelijk af als u uw huis verkoopt of bij eerder overlijden.
   
 • LINEAIRE HYPOTHEEK: Bij de lineaire hypotheek wordt gedurende de looptijd periodiek een vast bedrag afgelost. Bij een looptijd van 30 jaar (= 360 maanden) moet per maand dus 1/360e deel worden betaald. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden. Door de geldverstrekker wordt de lineaire hypotheek nog wel eens vereist vanwege de snelle aflossing in de beginfase, bijvoorbeeld bij incourante onderpanden. Op deze manier vermindert het risico voor de bank snel. Door de opkomst van andere, voordeligere hypotheekvormen wordt de lineaire hypotheek overigens niet vaak meer afgesloten. looptijd: De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.
   
 • MAISONNETTE: een maisonette is een woning in een groter gebouw, zoals een flat, waarbij meerdere verdiepingen aanwezig zijn per woning.
   
 • MAKELAARDIJ: bedrijf dat bemiddelt in onroerend goed
   
 • MANTELZORGWONINGEN: Tegenwoordig willen ouders en kinderen dat allebei niet meer, mede vanwege gebrek aan privacy. Tegelijkertijd ervaren veel mensen het alternatief, opname in een verpleeg- of verzorgingshuis, ook niet als optimaal. De mantelzorgwoning is een compleet huis, met daarin ondermeer een hal, een woonkamer met open keuken, een slaapkamer en ruime badkamer met toilet. In de mantelzorgwoning zitten zo nodig veel voorzieningen die het leven van iemand die wat zorgbehoevender wordt, veraangenamen. Dit varieert van veel zaken die op afstand bediend kunnen worden, tot een in hoogte en breedte verstelbare wastafel en toilet, tot tilhulpmiddelen. Voorzieningen voor allerlei zorggerelateerde ICT-toepassingen horen bij de standaardinrichting. Veel voorzieningen zijn in het begin luxe, later noodzaak. Het hulpmiddelen- en voorzieningenniveau groeit als het ware mee met de gezondheid van de bewoner(s). Het voorzieningenniveau is zo nodig hoger dan in een verpleeghuis of seniorenappartement.
   
 • MIDDENSTANDSBEDRIJFSRUIMTE: Bedrijfsruimte waarbij de ruimte toegankelijk is voor publiek, en waar er directe levering plaatsvindt van goederen of diensten. In gebruik door bijvoorbeeld slagers en bakkers.
   
 • NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE: de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.
   
 • NVM: Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen.
   
 • NVM-BEËDIGING: Om lid te worden van de NVM moeten makelaars, nadat hun vakbekwaamheid is vastgesteld, een eed (belofte) afleggen bij de NVM. Bij het afleggen van deze eed beloven zij hun vak eerlijk, betrouwbaar en onafhankelijk uit te oefenen.
   
 • NVM ERECODE: Gedragsregels die door de NVM voor haar leden zijn opgesteld. De NVM Erecode is het uitgangspunt voor het werken in de praktijk van alledag. NVM-leden worden getoetst op naleving van de NVM Erecode.
   
 • NVM HUISGARANTIE: Een verzekering tegen eventuele verborgen gebreken die de makelaar van de NVM kan aanbieden. De verzekering wordt op basis van een bouwtechnische keuring afgesloten. Ook een verkoper kan een bouwkundige keuring die onder de NVM Huisgarantie valt laten uitvoeren en dit vervolgens aanbieden bij de verkoop. Een potentiële koper kan dan een verzekering afsluiten.
   
 • NVM-NETWERK: Een computersysteem waarin alle woningen geregistreerd staan die door de NVM-makelaars worden verkocht. Het NVM-netwerk is alleen toegankelijk voor NVM-makelaars.
   
 • ONDERHANDSE VERKOOPWAARDE: vrij van huur en gebruik. Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoont door een ander.
   
 • ONDERHUUR: De onderhuurovereenkomst is een huurovereenkomst waarbij de huurder een gedeelte van zijn gehuurde zaak weer aan een andere huurder verhuurt.
   
 • ONROEREND GOED: vastgoed
   
 • ONROERENDE-ZAAKBELASTING: onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken.
   
 • ONTBINDENDE VOORWAARDEN: Voorwaarden die in de koopovereenkomst kunnen worden opgenomen. Indien een voorwaarde in vervulling gaat, kan de overeenkomst (meestal kosteloos) worden ontbonden. Een ontbindende voorwaarde kan onder meer betrekking hebben op de financiering, het verkrijgen van een verblijfsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundig advies.
   
 • ONTWIKKELING: ontwikkelen van onroerend goed voor de verkoop danwel verhuur
   
 • ONDER BOD ZIJN: De toezegging van de verkopende makelaar aan een bieder om geen transacties met andere geïnteresseerden te zullen bevorderen. Bezichtigingen door andere geïnteresseerden blijven wel mogelijk.
   
 • OPTIE: Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet.
   
 • OVERDRACHTS-BELASTING: een belasting die wordt geheven bij de koper van een onroerende zaak/recht over de koopsom exclusief het bedrag dat in de koopsom is opgenomen aan roerende zaken (zie koopakte waarin een uitsplitsing is opgenomen voor de onroerende zaken en de roerende zaken). Momenteel is het percentage 6%.
   
 • OVERIGE BEDRIJFSRUIMTE: Bedrijfsruimte dat niet als middenstandsbedrijfsruimte in gebruik is.
   
 • OVERNAMEKOSTEN: De verhuurder kan overnamekosten rekenen voor roerende zaken zoals vloerbedekking en gordijnen. Huurder is niet verplicht deze zaken over te nemen en daarvoor kosten te maken.
   
 • OZB - ONROERENDE ZAAKBELASTING: onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken.
   
 • PACHT: De benaming voor een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter.
   
 • PARTICULIERE VERHUURDERS: Zij mogen zelf bepalen aan wie zij hun woningen willen verhuren. Voor de meeste woningen is echter wel een huisvestingsvergunning nodig. U moet in het bezit zijn van deze vergunning vóór u een particuliere huurwoning kunt betrekken
   
 • PERCEELOPPERVLAKTE: Het perceel is de begane grond oppervlakte van de bebouwing. Kortom: de grond waar het bedrijfspand op staat.
   
 • PORTIEKWONING: Een portiek is een vaak ingebouwde, aan de straatzijde geheel open ruimte, waarin zich de ingang van een gebouw bevindt. Meerdere woningen hebben een gemeenschappelijk portiek. Portiekwoningen zijn woningen die rond een gemeenschappelijk trappenhuis zijn gebouwd. In het algemeen zijn portiekwoningen gespiegeld gebouwd, dat wil zeggen dat de woningen aan de linkerzijde van het portiek inwendig het spiegelbeeld van die aan de rechterzijde zijn.
   
 • PUNTENSTELSEL: Met dit stelsel wordt de kwaliteit van een huurwoning in punten uitgedrukt. Op basis van deze punten kan er bepaald worden wat de maximale huurprijs van de woning mag zijn. Het puntenstelsel is niet van toepassing op geliberaliseerde huurovereenkomsten.
   
 • PUNTENSYSTEEM = PUNTENSTELSEL = WONINGWAARDERINGSSTELSEL: Het puntensysteem drukt de kwaliteit van een woonruimte in punten uit. Er worden punten gegeven aan onder meer de oppervlakte van de vertrekken, de verwarming, de (uitrusting van) de keuken en het sanitair, en vaak ook aan de woonomgeving. Met dit puntenaantal kan de maximale huurprijs van een woonruimte worden berekend. Bij een bepaald puntentotaal geldt een bepaalde maximale huurprijs.
Er zijn verschillende puntensystemen: 1. Voor zelfstandige woningen, 2.Voor onzelfstandige woningen (kamers), 3.Voor woonwagens en standplaatsen. In de wet wordt het puntensysteem "het woningwaarderingsstelsel" genoemd.
   
 • RECHT VAN OVERPAD: Het recht (erfdienstbaarheid) dat de eigenaar van een stuk grond heeft om over de grond van een ander te gaan. De ander heeft de plicht dit toe te staan en het pad in stand te houden. Dit recht hangt aan een onroerende zaak en blijft bij de verkoop in stand.
   
 • ROERENDE GOEDEREN: dit zijn goederen die de koper kan overnemen van de verkoper en niet al met de onroerende zaak zijn verbonden.
   
 • TAXATIES: waardebepaling van onroerend goed
 •                 
 • TRANSPORT: De juridische eigendomsoverdracht bij de notaris.
   
 • SERVICEKOSTEN: de kale huurprijs is de vergoeding die de huurder betaalt voor enkel en alleen het gebruik van de woning. Daarnaast kunnen servicekosten in rekening worden gebracht voor diensten en activiteiten van de verhuurder ten behoeve van de huurder.
   
 • STADSVERWARMING: Verwarmingssysteem waarbij warmte en soms ook warm water met een buizenstelsel vanuit een centraal punt naar de woningen in een wijk wordt gebracht. De woningen hebben dan geen eigen cv-ketel.
   
 • STICHTING KFD: Het Keurmerk Financiële Dienstverlening (SFKD) is een bewijs van de kwaliteit van een financiële dienstverlener. Het betekent dat het kantoor aan hogere eisen voldoet dan de Wet op het financieel toezicht verplicht, vooral op het gebied van deskundigheid en klanttevredenheid. Een onafhankelijke stichting controleert regelmatig of de Keurmerkhouders aan die hogere kwaliteitseisen voldoen. Voor u als consument is het niet gemakkelijk om de juiste en betrouwbare tussenpersoon te kiezen. De kwaliteit van een kantoor is vaak niet direct zichtbaar en herkenbaar. Met het Keurmerk Financiële Dienstverlening weet u zeker dat u kiest voor kwaliteit. stookkosten: Stookkosten zijn de kosten voor verwarming en eventueel de kosten van warm water.
   
 • VASTGOEDCERT: Een onafhankelijk en branchebreed platform dat zorgt voor de registratie van gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid.
   
 • VBO: de VBO (Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed) is de snelst groeiende en meest actieve brancheorganisatie voor makelaars in onroerend goed.
   
 • VERENIGING VAN EIGENAREN: een Vereniging van Eigenaren (VvE) is in Nederland een vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren.
   
 • VERHUURDER: de verhuurder moet de zaak ter beschikking stellen en laten aan de huurder voor gebruik (art. 7.203 B.W.).
   
 • VERHUURMAKELAAR: makelaar die in opdracht werkt van de verhuurder. Een verhuurmakelaar is een bemiddelaar tussen huurder en verhuurder. Een verhuurmakelaar lijkt veel op een gewone makelaar maar bedient feitelijk een totaal andere markt. Bij de verhuur verzorgt de verhuurmakelaar huurcontracten, trekt de potentiële huurders na door de werkgeversverklaringen en het kopie paspoort in te zien. Ook assisteren zij bij de incheck met de huurder en dragen zorg voor de eerste betaling (huur en waarborgsom). Veelal voert de makelaar het beheer uit voor de verhuurder, hierbij incasseert de verhuurmakelaar de betalingen en zijn zij tussenpersoon bij onderhoud en reparatiewerkzaamheden aan de woning. Ook zal de verhuurmakelaar de eindoplevering uitvoeren. 
De verhuurmakelaar verhuurt op basis van kortlopende huur of de huur voor onbepaalde tijd, van kamer tot vrijstaande villa. Veelal bedienen zij de expat-markt waar buitenlandse werknemers tijdelijk verblijf zoeken. Voorbeeld: Amstelland Makelaars
   
 • VERKOOPMAKELAAR: makelaar die in opdracht werkt van de verkoper.
   
 • VOLKSHUISVESTING: Met volkshuisvesting wordt bedoeld hoe we in Nederland in verleden, heden en toekomst mensen aan een goede woning helpen. Het kan slaan op het bouwen van woningen , maar ook op sanering, renovatie of woningbouwcorporaties. In Nederland is er naast de minister van VROM, een aparte staatssecretaris voor Volkshuisvesting.
 •              
 • VRAAGPRIJS: een uitnodiging tot het doen van een bod.
   
 • VRIJ OP NAAM: koopt u een huis 'vrij op naam' dan zijn makelaarskosten, notariskosten en BTW of overdrachtsbelasting bij de koopsom inbegrepen.
   
 • WAARBORGSOM: Een bedrag dat gestort wordt door de koper (meestal bij de notaris) als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.
   
 • WINKEL: Een winkel is een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin goederen aan particulieren worden verkocht (ook al bedraagt die verkoop slechts 1% van de omzet van het bedrijf. Een kapsalon dat ook shampoos verkoopt is om die reden ook een winkel.
   
 • WONINGCORPORATIE: De meeste huurwoningen in ons land zijn in eigendom van woningcorporaties. Dit zijn verenigingen of stichtingen die uitsluitend actief zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Veel woningcorporaties zijn ontstaan aan het begin van de vorige eeuw na de inwerkingtreding van de Woningwet in 1902.

  

De oorspronkelijke taken van de woningcorporaties zijn het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Tegenwoordig houden woningcorporaties zich ook bezig met het bouwen van koopwoningen en het verbeteren van de leefbaarheid van de buurten waar hun woningen staan. Bovendien zorgen zij voor de huisvesting van ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeleiding behoeven (Wonen en zorg). Verder stimuleren woningcorporaties het eigen woningbezit door de verkoop van huurwoningen.
   
 • WONINGEN: huis, appartement etc.
 •                    
 • WONINGWAARDESTELSEL: (Zie ook puntenstelsel) Met dit stelsel wordt de kwaliteit van een huurwoning in punten uitgedrukt. Op basis van deze punten kan er bepaald worden wat de maximale huurprijs van de woning mag zijn. Het puntenstelsel is niet van toepassing op geliberaliseerde huurovereenkomsten.
   
 • WONINGWET: de Woningwet gaat over de kwaliteit van de woningvoorraad en over het bouwen, het gebruik en de sloop van woningen.
   
 • WOONLASTENVERZEKERING: Verzekering tegen de financiële gevolgen van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. De hypotheeklasten worden (gedeeltelijk) overgenomen door de verzekering.
   
 • WOONOPPERVLAKTE: Officieel is woonoppervlakte dat deel van het perceel wat bebouwd is voor de woning. Ofwel het totaal aantal m2 van de begane grond. Echter, op veel websites van makelaars en Funda wordt met woonoppervlakte bedoeld de totale oppervlakte van de woning, dus alle etages van het woondeel en alle kamers bij elkaar opgeteld.
   
 • WOZ WAARDE: De waarde die de belastingdienst wil weten van uw woning. De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Tevens hebben ze de waarde van uw woning nodig ten behoeve van diverse belastingheffingen zoals de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten.
   
 • ZELFSTANDIGE WONING: Een woning met een eigen toegang en eigen voorzieningen (zoals keuken, toilet, e.d.).
   
 • ZOEKOPDRACHT: een opdracht tot begeleiding bij het zoeken en kopen van een huis waarvoor de makelaar een courtage mag berekenen.
   
 • ZONNEWONING: Een Zonnewoning is een woning met het gelijknamige Certificaat die voldoet aan een aantal kwaliteitseisen; de woning is goed geïsoleerd en de EP-coëfficiënt is maximaal 0,75, toepassing van duurzame energie, toepassing van het Nationaal Dubo-pakket (eisen groene financiering), oververhitting in de zomerperiode wordt voorkomen, optimaal gebruik van daglicht, gebruik van FSC-gecertificeerd hout, schriftelijke bewonersinstructie. Partijen in de bouw, waaronder SenterNovem en gemeenten, hebben het intiatief genomen tot de ontwikkeling van het Certificaat Zonnewoning. Het Wereld Natuur Fonds staat achter het principe van de Zonnewoning. Het certificaat garandeert een hoge toegevoegde waarde voor woningen; comfortabel, energiezuinig en duurzaam.
   
 • ZONTOETREDINGSFACTOR: De zontoetredingsfactor of ZTA-waarde van een raam of beglazingssysteem geeft de verhouding tussen de binnenkomende en de opvallende zonnestraling (zowel directe als diffuse straling). Voor blank enkel glas bedraagt de ZTA-waarde 0,8; voor HR++ glas bedraagt de ZTA-waarde tussen de 0,6 en 0,7.